درباره طنین دانش

ناشر تخصصی علوم ورزشی،

نمایندگی های طنین دانش

تهران: پخش ایده پرداز (میدان انقلاب – ابتدای کارگر جنوبی – ابتدای روانمهر – بن بست دولتشاهی – ساختمان اندیشه)

مسئولیت اجتماعی طنین دانش

مسئولیت اجتماعی طنین دانش

افتخارات طنین دانش

کتاب برگزیده آذربایجان شرقی در سال ۱۳۹۸ – دیابت و فعالیت بدنی

کتاب شایسته تقدیر آذربایجان شرقی در سال ۱۳۹۸ – فیزیولوژی ورزشی در بیماری های قلبی عروقی

کتاب شایسته تقدیر آذربایجان شرقی در سال ۱۳۹۹ – رشد حرکتی طبیعی و غیرطبیعی

دکتر سپیده شبانی

مهدی امن زاده مدیر فروش

دکتر رسول فرجی مدیر ارتباط با دانشگاه

دکتر مهدی بشیری مدیر داوری و ارزیابی آثار

دکتر مهدی آزادان مدیر مسئول

دکتر سپیده شبانی

مهدی امن زاده مدیر فروش

دکتر رسول فرجی مدیر ارتباط با دانشگاه

دکتر مهدی بشیری مدیر داوری و ارزیابی آثار

دکتر مهدی آزادان مدیر مسئول

ماموریت طنین دانش

ماموریت طنین دانش.

رسالت طنین دانش

رسالت طنین دانش

تاریخچه طنین دانش

تاریخچه طنین دانش.

همکاری با طنین دانش!

همکاری با طنین دانش.

خدمات طنین دانش برای شما

خدمات نشر

خدامت توزیع و پخش

خدمات تجهیز کتابخانه

خدمات صفحه آرایی

خدمات طراحی جلد